Tháng Hai 7, 2023

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. (-2) + (-5) > 0

B. (-3) + (-4) = (-2) + (-5)

C. (-6) + (-1) < -6

D. |(-1) + (-2)| = 3

Hướng dẫn

A. (-2)+(-5)= -7 > 0: Sai

B. (-3)+(-4)= -7 ;(-2)+(-5)=-7 vậy (-3)+(-4)= (-2)+(-5): Đúng

C. (-6)+(-1)= -7 < -6: Đúng

D. |(-1)+(-2)|= |-3|=3: Đúng

Chọn câu A