Tháng Hai 7, 2023

Tìm x, y thỏa mãn |x – 3| + |y – 5| = 0

Tìm x, y thỏa mãn |x – 3| + |y – 5| = 0

Hướng dẫn

Ta đã biết: |a| ≥ 0

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a = 0

Theo đề bài ta có: |x – 3| + |y – 5| = 0

Vậy giá trị cần tìm là (x; y) = (3; 5)