Tháng Hai 7, 2023

Tính giá trị của biểu thức: a, x + (-10), biết x = -28 b, (-267) + y, biết y = -33

Tính giá trị của biểu thức:

a, x + (-10), biết x = -28

b, (-267) + y, biết y = -33

Hướng dẫn

a, Thay x = -28 vào biểu thức ta được:

(-28) + (-10) = -(28 + 10) = -38

b, Thay y = -33 vào biểu thức ta được:

(-267) + (-33) = -(267 + 33) = -300