Tháng Mười 22, 2021

: Ở người 2n = 46. Số NST có trong một tế bào khi đang ở kỳ sau của nguyên phân là:

: Ở người 2n = 46. Số NST có trong một tế bào khi đang ở kỳ sau của nguyên phân là:
A. 23
B. 92
C. 46.
D. 45.

Hướng dẫn

Ở kì sau, tế bào có 4n NST đơn, do đó tế bào ở người đang ở kì sau nguyên phân có 92 NST.
Đáp án cần chọn là: B