Tháng Mười 19, 2021

Ở ruồi giấm bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 vào kỳ sau của nguyên phân trong một tế bào có :

Ở ruồi giấm bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 vào kỳ sau của nguyên phân trong một tế bào có :
A. 8 nhiễm sắc thể đơn .
B. 16 nhiễm sắc thể đơn .
C. 8 nhiễm sắc thể kép.
D. 16 nhiễm sắc thể kép.

Hướng dẫn

Ở kỳ sau của quá trình nguyên phân, các NST tồn tại ở trạng thái đơn 4n = 16.
Đáp án cần chọn là: B