Tháng Mười 22, 2021

Ở Ngô 2n = 20, một tế bào ngô đang ở kì sau của nguyên phân, số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu?

Ở Ngô 2n = 20, một tế bào ngô đang ở kì sau của nguyên phân, số NST trong tế bào đó bằng
bao nhiêu?
A. 10
B. 20
C. 40
D. 80

Hướng dẫn

Ở kỳ sau của quá trình nguyên phân, các NST tồn tại ở trạng thái đơn 4n = 40.
Đáp án cần chọn là: C