Tháng Mười 17, 2021

: Ở ruồi giấm 2n = 8, ở kì giữa của quá trình nguyên phân thì số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là bao nhiêu?

: Ở ruồi giấm 2n = 8, ở kì giữa của quá trình nguyên phân thì số lượng nhiễm sắc thể trong
tế bào là bao nhiêu?
A. 4
B. 16
C. 8
D. 32

Hướng dẫn

Ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân, các NST tồn tại ở trạng thái kép → ở kỳ giữa có 8 NST kép
Đáp án cần chọn là: C