Tháng Mười 17, 2021

: Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, ở kỳ giữa của nguyên phân, số lượng NST kép là bao nhiêu, số lượng NST đơn là bao nhiêu?

: Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, ở kỳ giữa của nguyên phân, số lượng NST kép là bao nhiêu, số
lượng NST đơn là bao nhiêu?
A. NST kép là 8, NST đơn là 0
B. NST kép là 8, NST đơn là 16
C. NST kép là 16, NST đơn là 0
D. NST kép là 16, NST đơn là 32

Hướng dẫn

Ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân, các NST tồn tại ở trạng thái kép → ở kỳ giữa có 8 NST kép, NST
đơn là 0
Đáp án cần chọn là: A