Tháng Ba 3, 2024

Đảng là đội tiên phong của giai cấp nào? Và là đại biểu trung thành cho lợi ích của ai? Đáp: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt nam.

Đảng là đội tiên phong của giai cấp nào? Và là đại biểu trung thành cho lợi ích của ai?

Đáp: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt nam.