Tháng Ba 21, 2023

Một tỉnh ở Trung Quốc nơi này ngày 29/8/1942 Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam rồi giải đi quanh quẩn qua gần 30 nhà lao? Đáp: Quảng Tây

Một tỉnh ở Trung Quốc nơi này ngày 29/8/1942 Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam rồi giải đi quanh quẩn qua gần 30 nhà lao?

Đáp: Quảng Tây