Tháng Tư 15, 2024

Đoàn TNCS HCM được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ai đã sáng lập và tên gọi đầu tiên của tổ chức là gì? Đáp: Đoàn TNCS HCM do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tên gọi đầu tiên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Đoàn TNCS HCM được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ai đã sáng lập và tên gọi đầu tiên của tổ chức là gì?

Đáp: Đoàn TNCS HCM do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Tên gọi đầu tiên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.