Tháng Mười 18, 2021

: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Có bao nhiêu crômatit trong một tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân bình thường ?

: Một loài có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Có bao nhiêu crômatit trong một tế bào đang ở
kì giữa của nguyên phân bình thường ?
A. 8
B. 16
C. 24
D. 32

Hướng dẫn

Ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân, các NST tồn tại ở trạng thái kép, mỗi NST kép có 2 cromatit
2n=8 → ở kỳ giữa có 8 NST kép → có 16 cromatit
Đáp án cần chọn là: B