Tháng Mười 22, 2021

Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là: 1. Xảy ra trên cùng một loại tế bào. 2. Có sự nhân đôi của NST kép. 3. Diễn ra qua quá trình tương tự nhau. 4. Hình thái của NST đều biến đổi qua các kì phân bào. 5. Đều tạo ra các tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ. Câu trả lời đúng là:

Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:
1. Xảy ra trên cùng một loại tế bào.
2. Có sự nhân đôi của NST kép.
3. Diễn ra qua quá trình tương tự nhau.
4. Hình thái của NST đều biến đổi qua các kì phân bào.
5. Đều tạo ra các tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ.
Câu trả lời đúng là:
A. 1. 2. 5
B. 2. 3. 4
C. 3. 4. 5
D. 2. 3. 5

Hướng dẫn

Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:
+ Có sự nhân đôi của NST kép.
+ Diễn ra qua quá trình tương tự nhau (4 kỳ).
+ Hình thái của NST đều biến đổi qua các kì phân bào.
Đáp án cần chọn là: B
CÁC DẠNG BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN