Tháng Mười 17, 2021

Trong giám phân, sự phân li của các crômatit xảy ra vào kì nào ?

Trong giám phân, sự phân li của các crômatit xảy ra vào kì nào ?
A. Kì sau của giảm phân I
B. Kì sau của giảm phân II
C. Kì giữa của giảm phân II
D. Kì cuối giảm phân I

Hướng dẫn

Ở kỳ sau, giảm phân II, Các cromatit tách nhau đi về 2 cực của tế bào
Đáp án cần chọn là: B