Tháng Mười 23, 2021

Diễn biến cûa nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân II là

Diễn biến cûa nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân II là
A. nhiễm sắc thể đơn xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
B. nhiễm sắc thể kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
C. nhiễm sắc thể đơn xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
D. nhiễm sắc thể kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Hướng dẫn

Diễn biến cûa nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân II là: nhiễm sắc thể kép xếp thành 1 hàng
trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
Đáp án cần chọn là: B