Tháng Ba 24, 2023

Năm 1999 ở Châu Á có một thành phố duy nhất được công nhận là “Thành phố vì Hoà Bình” ; đó là thành phố nào? Đáp: Hà nội (Việt nam)

Năm 1999 ở Châu Á có một thành phố duy nhất được công nhận là “Thành phố vì Hoà Bình” ; đó là thành phố nào?

Đáp: Hà nội (Việt nam)