Tháng Ba 29, 2023

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục là xây con người. Hãy cho biết câu nói nổi tiếng của Bác về vấn đề trên? Đáp: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục là xây con người. Hãy cho biết câu nói nổi tiếng của Bác về vấn đề trên?

Đáp: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”