Tháng Tư 16, 2024

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha” Tác giả là ai? Đáp: Tố Hữu

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà

Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha”

Tác giả là ai?

Đáp: Tố Hữu