Tháng Ba 5, 2024

Một người rất nổi tiếng, là quan Thượng thư, được người đời tôn vinh là nhà bác học. Tác phẩm “Vân đài loại ngữ” của ông có thể coi như một quyển “Bách khoa toàn thư” chỉ riêng về lĩnh vực nông nghiệp người ta cũng coi ông như một kỹ sư thực thụ. Hãy cho biết ông là ai? Đáp: Lê Quí Đôn

Một người rất nổi tiếng, là quan Thượng thư, được người đời tôn vinh là nhà bác học. Tác phẩm “Vân đài loại ngữ” của ông có thể coi như một quyển “Bách khoa toàn thư” chỉ riêng về lĩnh vực nông nghiệp người ta cũng coi ông như một kỹ sư thực thụ. Hãy cho biết ông là ai?

Đáp: Lê Quí Đôn