Tháng Ba 1, 2024

Hỏi trên (C) có tất cả bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên.

Cho hàm số $y = \frac{{2x + 1}}{{x + 1}}$ có đồ thị (C). Hỏi trên (C) có tất cả bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên.
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Hướng dẫn
$y = \frac{{2x + 1}}{{x + 1}} = 2 – \frac{1}{{x + 1}}$
$x,y \in Z$ suy ra những điểm thuộc (C) có hoành độ x phải thỏa điều kiện x+1 là ước của 1.
Vậy những điểm thuộc (C) có tọa độ nguyên là: (0;1); (-2;3).