Tháng Ba 5, 2024

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = {x^3} – 3x – 1$. Giá trị của m để phương trình ${x^3} – 3x – 1 = m$ có 3 nghiệm đôi một khác nhau là:

A. $1 < m < 3$
B. $m = 0$\
C. $m = 0,m = 3$
D. $ – 3 < m < 1$
Hướng dẫn
Quan sát đồ thị ta thấy để phương trình ${x^3} – 3x – 1 = m$ có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x – 1$ và đường thẳng $y = m$ có 3 giao điểm khi đó $ – 3 < m < 1.$