Tháng Tư 16, 2024

Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của dồ thị hàm số

Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của dồ thị hàm số $y = \frac{{2{\rm{x}} – 3}}{{2 + x}}.$ Tìm tọa độ I.
A. $I\left( { – 2; – \frac{3}{2}} \right).$
B. $I\left( {1;2} \right).$
C. $I\left( { – 2;1} \right).$
D. $I\left( { – 2;2} \right).$
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = – 2,$ tiệm cận ngang là $y = 2 \Rightarrow I\left( { – 2;2} \right).$