Tháng Sáu 8, 2023

Giải phương trình: \(\sqrt {9{x^2}} = 6\) A \(S = \left\{ {1;\,2} \right\}\) B \(S = \left\{ { – 2;\,2} \right\}\) C \(S = \left\{ { – 1;\,1} \right\}\) D \(S = \left\{ { – 1;\,3} \right\}\)

Giải phương trình: \(\sqrt {9{x^2}} = 6\)

A \(S = \left\{ {1;\,2} \right\}\)

B \(S = \left\{ { – 2;\,2} \right\}\)

C \(S = \left\{ { – 1;\,1} \right\}\)

D \(S = \left\{ { – 1;\,3} \right\}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}} = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\,\,khi\,\,A \ge 0\\ – A\,\,khi\,\,A < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {9{x^2}} = 6 \Leftrightarrow \left| {3x} \right| = 6 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3x = 6\\3x = – 6\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = – 2\end{array} \right.\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S = \left\{ { – 2;2} \right\}\)

Chọn B.