Tháng Mười Một 30, 2023

Thực hiện phép tính: \(\sqrt {50} – 3\sqrt 8 + \sqrt {32} \) A \(5\sqrt 2 \) B \(4\sqrt 2 \) C \(3\sqrt 2 \) D \(2\sqrt 2 \)

Thực hiện phép tính: \(\sqrt {50} – 3\sqrt 8 + \sqrt {32} \)

A \(5\sqrt 2 \)

B \(4\sqrt 2 \)

C \(3\sqrt 2 \)

D \(2\sqrt 2 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Rút gọn căn bậc hai bằng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\;\,khi\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\;\,khi\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {50} – 3\sqrt 8 + \sqrt {32} = 5\sqrt 2 – 3.2\sqrt 2 + 4\sqrt 2 = 5\sqrt 2 – 6\sqrt 2 + 4\sqrt 2 = 3\sqrt 2 \)

Chọn C.