Tháng Tư 19, 2024

Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1?

Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1?
A. $y = \left( {x – 1} \right)\left( {{x^2} + x – 1} \right)$
B. $y = \frac{{x – 1}}{{x + 1}}$
C. $y = {x^4} – 3{x^2} – 4$
D. $y = {x^3} – 3{x^2} + 2$
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 nên đi qua điểm (0;1)