Tháng Ba 1, 2024

Cho hàm số f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên:

Cho hàm số f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0.
B. Đường thẳng $y=2$ cắt đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại 3 điểm phân biệt.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0.
D. Hàm số nghịch biến trên $\left ( -2;0 \right )$
Hướng dẫn
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.