Tháng Chín 21, 2023

Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{{2x + 1}}{{x + 1}}?$
A. x=1
B. y=-1
C. y=2
D. x=-1
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x=-1$ làm tiệm cận đứng.