Tháng Tư 16, 2024

Các số a, b, c cần thỏa mãn điều kiện gì dưới đây để đồ thị hàm số

Các số a, b, c cần thỏa mãn điều kiện gì dưới đây để đồ thị hàm số $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có hình dạng như sau

A. $\left\{ \begin{array}{l} a > 0\\ {b^2} – 3{\rm{a}}c > 0 \end{array} \right.$
B. $\left\{ \begin{array}{l} a < 0\\ {b^2} - 3{\rm{a}}c > 0 \end{array} \right.$
C. $\left\{ \begin{array}{l} a > 0\\ {b^2} – 3{\rm{a}}c < 0 \end{array} \right.$ D. $\left\{ \begin{array}{l} a < 0\\ {b^2} - 3{\rm{a}}c < 0 \end{array} \right.$ Hướng dẫn
$\left\{\begin{matrix} a<0\\ b^2-3ac>0 \end{matrix}\right.$