Tháng Tư 16, 2024

Biết rằng đường thẳng $y = – 2x + 2$ cắt đồ thị hàm số

Biết rằng đường thẳng $y = – 2x + 2$ cắt đồ thị hàm số $y = {x^3} + x + 2$ tại điểm duy nhất; kí hiệu $\left ( x_0;y_0 \right )$ là tọa độ của điểm đó. Tìm $y_0$.
A. ${y_0} = 2$
B. ${y_0} = 4$
C. ${y_0} = 0$
D. ${y_0} = -1$
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm là ${x^3} + x + 2 = – 2x + 2 \Leftrightarrow x = 0$.
Nên ${x_0} = 2 \Rightarrow {y_0} = 2$