Tháng Tư 16, 2024

Xe tăng nào húc đổ cổng chính Dinh Độc lập: a) Xe tăng số hiệu 390. b) Xe tăng số hiệu 843. c) Xe tăng số hiệu 830. d) Xe tăng số hiệu 813.

Xe tăng nào húc đổ cổng chính Dinh Độc lập:

a) Xe tăng số hiệu 390. b) Xe tăng số hiệu 843.

c) Xe tăng số hiệu 830. d) Xe tăng số hiệu 813.