Tháng Ba 29, 2023

Chọn câu đúng:

Chọn câu đúng:

A. (-98) + 89 > 0

B. 789 + (-987) = 0

C. (-1276) + |-1365| > 0

D. (-348) + |348| > 0

Hướng dẫn

• Ta có: (-98) + 89 = -(98 – 89) = -9 < 0 nên A sai.

• Ta có: 789 + (-987) = -(987 – 789) = -198 < 0 nên B sai.

• Ta có: (-1276) + |-1365| = (-1276) + 1365 = (1365 – 1276) = 89 > 0 nên C đúng.

• Ta có: (-348) + |348| = (-348) + 348 = 0 nên D sai.

Chon đáp án C.