Tháng Năm 21, 2022

Giá trị của x trong phép tính \({3 \over 4} – x = {1 \over 3}\) là:

Giá trị của x trong phép tính \({3 \over 4} – x = {1 \over 3}\) là:

A. \({{ – 5} \over {12}}\)

B. \({{5} \over {12}}\)

C. – 2

D. 2

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu.

\({3 \over 4} – x = {1 \over 3} \Leftrightarrow x = {3 \over 4} – {1 \over 3} \Leftrightarrow x = {9 \over {12}} – {4 \over {12}} \Leftrightarrow x = {5 \over {12}}\)