Tháng Năm 26, 2022

Giá trị nào dưới đây của \(x\) thỏa mãn \(\frac{3}{7} – x = \frac{1}{4} – \left( { – \frac{3}{5}} \right)\)

Giá trị nào dưới đây của \(x\) thỏa mãn \(\frac{3}{7} – x = \frac{1}{4} – \left( { – \frac{3}{5}} \right)\)

A. \(x = \frac{{ – 59}}{{140}}\)

B. \(x = \frac{{59}}{{140}}\)

C. \(x = \frac{{ – 9}}{{140}}\)

D. \(x = \frac{{ – 49}}{{140}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

+ Tính giá trị vế phải

+ Thực hiện qui tắc chuyển vế để tìm \(x\) .

Ta có:

\(\frac{3}{7} – x = \frac{1}{4} – \left( { – \frac{3}{5}} \right)\)

\(\frac{3}{7} – x = \frac{5}{{20}} + \frac{{12}}{{20}}\)

\(\frac{3}{7} – x = \frac{{17}}{{20}}\)

\(x = \frac{3}{7} – \frac{{17}}{{20}}\)

\(x = \frac{{60}}{{140}} – \frac{{119}}{{140}}\)

\(x = \frac{{ – 59}}{{140}}\)

Vậy \(x = \frac{{ – 59}}{{140}}\).

Chọn A.