Tháng Năm 22, 2022

Cho các số hữu tỉ \(x = \frac{a}{b},y = \frac{c}{d}\,\,(a,b,c,d \in Z,b \ne 0,d \ne 0).\) Tổng x + y bằng:

Cho các số hữu tỉ \(x = \frac{a}{b},y = \frac{c}{d}\,\,(a,b,c,d \in Z,b \ne 0,d \ne 0).\) Tổng x + y bằng:

A. \(\frac{{ac – bd}}{{bd}}\)

B. \(\frac{{ac + bd}}{{bd}}\)

C. \(\frac{{ad + bc}}{{bd}}\)

D. \(\frac{{ad – bc}}{{bd}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Đưa hai phân số về cùng mẫu số rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu

\(x + y = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{{ad}}{{bd}} + \frac{{cb}}{{bd}} = \frac{{ad + cb}}{{bd}}.\)

Chọn C.