Tháng Năm 22, 2022

Số nào dưới đây là giá trị của biểu thức \(B = \frac{2}{{11}} – \frac{5}{{13}} + \frac{9}{{11}} – \frac{8}{{13}}\)

Số nào dưới đây là giá trị của biểu thức \(B = \frac{2}{{11}} – \frac{5}{{13}} + \frac{9}{{11}} – \frac{8}{{13}}\)

A. \(2\)

B. \( – 1\)

C. \(1\)

D. \(0\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng phép giao hoán của phép cộng để thực hiện phép tính cho phù hợp

\(\frac{2}{{11}} – \frac{5}{{13}} + \frac{9}{{11}} – \frac{8}{{13}} = \left( {\frac{2}{{11}} + \frac{9}{{11}}} \right) – \left( {\frac{5}{{13}} + \frac{8}{{13}}} \right) = \frac{{11}}{{11}} – \frac{{13}}{{13}} = 1 – 1 = 0.\)

Chọn D.