Tháng Năm 21, 2022

Tính nhanh \(\left( { – 2 – \frac{1}{3} – \frac{1}{5}} \right) – \left( {\frac{2}{3} – \frac{6}{5}} \right),\)ta được kết quả là:

Tính nhanh \(\left( { – 2 – \frac{1}{3} – \frac{1}{5}} \right) – \left( {\frac{2}{3} – \frac{6}{5}} \right),\)ta được kết quả là:

A. \( – 2\)

B. \( – \frac{{13}}{{15}}\)

C. \(\frac{{11}}{{15}}\)

D. \( – 1\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Phá ngoặc và sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng để tính toán.

\(\left( { – 2 – \frac{1}{3} – \frac{1}{5}} \right) – \left( {\frac{2}{3} – \frac{6}{5}} \right) = ( – 2) + \left( { – \frac{1}{3} – \frac{2}{3}} \right) + \left( { – \frac{1}{5} + \frac{6}{5}} \right)\)\( = ( – 2) + ( – 1) + 1 = – 2\)

Chọn A.