Tháng Năm 26, 2022

Tìm \(x\) biết \(\frac{{11}}{{12}} – \left( {\frac{2}{5} + x} \right) = \frac{2}{3}\).

Tìm \(x\) biết \(\frac{{11}}{{12}} – \left( {\frac{2}{5} + x} \right) = \frac{2}{3}\).

A. \(\frac{1}{3}\)

B. \(\frac{{ – 3}}{{20}}\)

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{{ – 2}}{{30}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Biến đổi để đưa về dạng tìm \(x\) đã học.

Ta có \(\frac{{11}}{{12}} – \left( {\frac{2}{5} + x} \right) = \frac{2}{3}\)

\(\frac{2}{5} + x = \frac{{11}}{{12}} – \frac{2}{3}\)

\(\frac{2}{5} + x = \frac{{11}}{{12}} – \frac{8}{{12}}\)

\(\frac{2}{5} + x = \frac{3}{{12}}\)

\(x = \frac{1}{4} – \frac{2}{5}\)

\(x = \frac{5}{{20}} – \frac{8}{{20}}\)

\(x = \frac{{ – 3}}{{20}}\)

Vậy \(x = \frac{{ – 3}}{{20}}\).

Chọn B.