Tháng Bảy 7, 2022

Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, chi bộ được quyền ban hành loại văn bản nào?

Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, chi bộ được quyền ban hành loại văn bản nào?

A. Chỉ thị.

B. Thông tư.

C. Kết luận.

D. Nghị quyết.

Chọn đáp án là D