Tháng Ba 1, 2024

Tìm x biết x – (-43) = (-3)

Tìm x biết x – (-43) = (-3)

A. x = 43

B. x = -40

C. x = -46

D. x = 46

Hướng dẫn

Ta có: x – (-43) = (-3)

⇔ x = (-3) + (-43)

⇔ x = -(3 + 43)

⇔ x = -46

Vậy: x = -46

Chọn đáp án C.