Tháng Ba 29, 2023

Số nào sau đây là số liền sau của kết quả phép tính |-35| + 100 ?

Số nào sau đây là số liền sau của kết quả phép tính |-35| + 100 ?

A. 134

B. 135

C. 136

D. 66

Hướng dẫn

Ta có: |-35| + 100 = 35 + 100 = 135

Số liền sau của số 135 là số 136.

Chọn đáp án C.