Tháng Ba 31, 2023

Số nguyên x nào thỏa mãn x – |201| = |-99|

Số nguyên x nào thỏa mãn x – |201| = |-99|

A. x = -102

B. x = -300

C. x = 102

D. x = 300

Hướng dẫn

Ta có x – |201| = |-99|

⇔ x – 201 = 99

⇔ x = 99 + 201

⇔ x = 300

Chọn đáp án D.