Tháng Tư 16, 2024

Mục đích của Đội trong những buổi đầu mới thành lập là gì? Đáp: “Đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho nước nhà”

Mục đích của Đội trong những buổi đầu mới thành lập là gì?

Đáp: “Đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho nước nhà”