Tháng Ba 31, 2023

Vào thế kỷ 13 đội quân nào trên thế giới nổi tiếng là bách chiến bách thắng, đất đai chiếm được bằng cách xâm lăng các quốc gia khác đã trãi dài từ châu Á sang đến tận châu Âu? Đáp: Quân Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ thời bấy giờ kéo dài từ Trung Quốc đến tận nước Nga hiện nay, về phía Nam đến tận biển Đen.

Vào thế kỷ 13 đội quân nào trên thế giới nổi tiếng là bách chiến bách thắng, đất đai chiếm được bằng cách xâm lăng các quốc gia khác đã trãi dài từ châu Á sang đến tận châu Âu?

Đáp: Quân Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ thời bấy giờ kéo dài từ Trung Quốc đến tận nước Nga hiện nay, về phía Nam đến tận biển Đen.