Tháng Tư 2, 2023

Trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời ngày 03/01/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh có giao nhiệm vụ cho thanh niên, Người nói: “Công việc này mong anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức”. Hãy cho biết đó là việc gì? Đáp: Chống giặc dốt

Trong phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời ngày 03/01/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh có giao nhiệm vụ cho thanh niên, Người nói: “Công việc này mong anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức”. Hãy cho biết đó là việc gì?

Đáp: Chống giặc dốt