Tháng Ba 31, 2023

Trong lịch sử VN, vào thời Trần có một vị anh hùng nhỏ tuổi, tên của anh hùng đó được đặt tên cho một phong trào truyền thống của Đội TNTP HCM. Hãy cho biết đó là ai? Đinh Bộ Lĩnh Trần Quốc Toản Thánh Gióng

Trong lịch sử VN, vào thời Trần có một vị anh hùng nhỏ tuổi, tên của anh hùng đó được đặt tên cho một phong trào truyền thống của Đội TNTP HCM. Hãy cho biết đó là ai?

  • Đinh Bộ Lĩnh
  • Trần Quốc Toản
  • Thánh Gióng