Tháng Mười Hai 6, 2023

Trong kháng chiến chống Mỹ, dũng sĩ măng non tiêu biểu đạt danh hiệu là “Dũng sĩ diệt Mỹ nhỏ tuổi thành đồng tổ quốc”. Anh là ai? Anh là Đoàn Văn Luyện (Quãng Ngãi) giết giặc rất mưu trí

Trong kháng chiến chống Mỹ, dũng sĩ măng non tiêu biểu đạt danh hiệu là “Dũng sĩ diệt Mỹ nhỏ tuổi thành đồng tổ quốc”. Anh là ai?

Anh là Đoàn Văn Luyện (Quãng Ngãi) giết giặc rất mưu trí