Tháng Tư 16, 2024

Trong các công trình thanh niên của tuổi trẻ Kiên Giang, có một công trình bia tưởng niệm đặt tại tuyến đường 1C. Hãy cho biết đó là bia tưởng niệm gì? Dân công hoả tuyến Dân quân du kích Bà mẹ Việt nam anh hùng Thanh niên xung phong

Trong các công trình thanh niên của tuổi trẻ Kiên Giang, có một công trình bia tưởng niệm đặt tại tuyến đường 1C. Hãy cho biết đó là bia tưởng niệm gì?

  • Dân công hoả tuyến
  • Dân quân du kích
  • Bà mẹ Việt nam anh hùng
  • Thanh niên xung phong