Tháng Tư 2, 2023

Hãy cho biết hai thành quả lớn nhất của phong trào “Kế hoạch nhỏ”? Đáp: Xây dựng đoàn tàu Thống Nhất và khách sạn Khăn quàng đỏ tại Hà nội

Hãy cho biết hai thành quả lớn nhất của phong trào “Kế hoạch nhỏ”?

Đáp: Xây dựng đoàn tàu Thống Nhất và khách sạn Khăn quàng đỏ tại Hà nội