Tháng Tư 2, 2023

Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới vào năm nào? Đáp: Năm 1990

Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là danh nhân văn hoá thế giới vào năm nào?

Đáp: Năm 1990