Tháng Ba 5, 2024

Trên thế giới, màu nào được sử dụng làm màu cờ quốc gia nhiều nhất? Đáp: Màu đỏ, chiếm đến 2/3 cờ trên thế giới.

Trên thế giới, màu nào được sử dụng làm màu cờ quốc gia nhiều nhất?

Đáp: Màu đỏ, chiếm đến 2/3 cờ trên thế giới.